Lue ZhiQiang

LU_ZhiqiangYugong Yishan – Beijing

Founder of Yugong Yishan Beijing, President of Yugong Yishan Cultural Promotions Ltd. Beijing

Founded Loup Chante Café – the venue from which Yugong Yishan grew out – next to the east entrance of TsingHua
University, Beijing.

Web